Thursday, 6 June 2013


Mở sổ sách kế toán là công việc mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế từ khi bắt đầu thành lập. Đăng ký chế độ kế toán sao cho phù hợp với mô hình của Doanh Nghiệp
+ Áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15 hay 48.
Đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hay lựa chọn theo quyết định 48, còn Doanh nghiệp lớn thì lựa chọn quyết định 15.
+ Chọn lựa hình thức kế toán ( Nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký chung )
+ Chọn các phương tính giá trị hàng tồn kho (nhập sau xuất trước “lifo”; nhậptrước xuất trước“fifo”; giá thực tế đích danh, bình quân gia quyền tức thời; bình quân gia quyền cuối kỳ)
+ Chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.
b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
Số TT
Tên sổ
Ký hiệu
Hình thức kế toán
Nhật ký chung
Nhật ký - Sổ Cái
Chứng từ
ghi sổ
Nhật ký- Chứng từ
1
2
3
4
5
6
7
01
Nhật ký - Sổ Cái
S01-DN
-
x
-
-
02
Chứng từ ghi sổ
S02a-DN
-
-
x
-
03
Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
S02b-DN
-
-
x
-
04
Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
S02c1-DN
S02c2-DN
-
-
x
x
-
05
Sổ Nhật ký chung
S03a-DN
x
-
-
-
06
Sổ Nhật ký thu tiền
S03a1-DN
x
-
-
-
07
Sổ Nhật ký chi tiền
S03a2-DN
x
-
-
-
08
Sổ Nhật ký mua hàng
S03a3-DN
x
-
-
-
09
Sổ Nhật ký bán hàng
S03a4-DN
x
-
-
-
10
Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
S03b-DN
x
-
-
-
11
Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê
Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10
          - Bảng kê từ số 1 đến số 11
S04-DN
S04a-DN
S04b-DN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
12
Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)
S05-DN
-
-
-
x
13
Bảng cân đối số phát sinh
S06-DN
x
-
x
-
14
Sổ quỹ tiền mặt
S07-DN
x
x
x
-
15
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
S07a-DN
x
x
x
-
16
Sổ tiền gửi ngân hàng
S08-DN
x
x
x
x
17
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
S10-DN
x
x
x
x
18     
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
S11-DN
x
x
x
x
19
Thẻ kho (Sổ kho)
S12-DN
x
x
x
x
20
Sổ tài sản cố định
S21-DN
x
x
x
x
21
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
S22-DN
x
x
x
x
22
Thẻ Tài sản cố định
S23-DN
x
x
x
x
23
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
S31-DN
x
x
x
x
24
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
S32-DN
x
x
x
x
25
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
S33-DN
x
x
x
x
26
Sổ chi tiết tiền vay
S34-DN
x
x
x
x
27
Sổ chi tiết bán hàng
S35-DN
x
x
x
x
28
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
S36-DN
x
x
x
x
29
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
S37-DN
x
x
x
x
30
Sổ chi tiết  các tài khoản
S38-DN
x
x
x
x
31
Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
S41-DN
x
x
x
x
32
Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
S42-DN
x
x
x
x
33
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
S43-DN
x
x
x
x
34
Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
S44-DN
x
x
x
x
35
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
S45-DN
x
x
x
x
36
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
S51-DN
x
x
x
x
37
Sổ chi phí đầu tư xây dựng
S52-DN
x
x
x
x
38
Sổ theo dõi thuế GTGT
S61-DN
x
x
x
x
39
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
S62-DN
x
x
x
x
40
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
S63-DN
x
x
x
x

Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

(Nguồn tham khảo: Mục III, phần thức tư, quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2006)
0 comments:

Post a Comment

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Linkedin
  • Youtube